Pályázati szabályzat

A Promóciós nyeremény-játék szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Közlekedéstudományi Egyesület, 1066 Budapest, VI. Teréz krt. 38. (a továbbiakban: KTE) által üzemeltetett „A Közlekedési Kultúra Napja” nevű Facebook oldalon valamint a www.kozlekedesijel-keptar.hu/ weboldalon megjelenő „JEL-KÉP Gyűjtők I. Országos Seregszemléjének pályázata” című pályázat kapcsolódó, Promóciós   nyeremény-játékra (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a KTE. A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 1. A Játékban résztvevő személyek
  (A továbbiakban Résztvevő)

A Játékon részt vehet minden, 14. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt

 • önkéntesen kitölti az kérdőívet, és
 • önkéntesen megadja sorsolás lebonyolításhoz és a kiértesítéshez szükséges személyes adatokat, és a bekért demográfiai adatokat valamint
 • hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyer,
  • a neve,
  • lakóhelyének helységneve és
  • az átadásról készített fotó

 a fenti elektronikus felületeken, és az eseményről készült beszámolókban megjelenjen. 

 Amennyiben a Résztvevő személy a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, az Játékból kizárásra kerül.

 1. A Játék leírása

A Játék a fent megadott oldalakon hirdetett, a felhasználók által megosztott  (és technikailag a fent megadott honlpon megvalósuló) „JEL-KÉP Gyűjtők I. Országos Seregszemléjének pályázata”  című pályázati kérdőívre kell válaszolni  2021. május 4. 08:00 és 2021. május 31. 24:00 között. A kérdőívben fel kell tölteni a jelkép(ek) fotóját/fotóit kell feltölteni minimum HD felbontásban. A fotók helyett a jelképek a fenti időszakban (munkanapokon 10:00-14:00 között a 1066 Budapest, Teréz krt. 38. II/235-ben is leadhatók) vagy postázhatók. A feladási idő nem lehet későbbi, mint a játék záró dátuma, azaz 2021. május 31. A személyesen átadott vagy postázott jelképeket a KTE munkatársa fotózza le. A Résztvevőknek meg kell felelniük jelen szabályzat 1. pontjában foglaltaknak.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. május 4. 8:00 és 2021. május 31. 24:00 között tart. 

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékban azok vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen szabályzat előírásainak, és a  Játék időtartama alatt:

 • Válaszolnak a kérdőív kérdéseire.
 • Feltöltik a közlekedési jelképeikről készített fotót vagy fotókat.
 • Postai úton beküldik a közlekedési jelképüket.

A szervező kizárja a felelősségét a Résztvevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásból, valamint a postai úton elküldött értesülések meghiúsulásából, illetve késedelméből eredő, a Résztvevő vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Ellentételezés

A játékban részvevők nem részesülnek juttatásban és nyereményt sem sorsolunk ki. Az értékelhető fotót beküldők egy KÖSZÖNŐ OKLEVELET kapnak, személyenként egyet, függetlenül a feltöltött fotók vagy a kitöltött űrlapok számától. 

 1. A Résztvevők értesítése

A zsűrizésen átesett pályázati anyagok a https://kozlekedesijel-keptar.hu és a www.akozlekedesikulturanapja.hu weboldalakon és A Közlekedési Kultúra Napja Facebook oldalán (https://www.facebook.com/kozlekedesikulturanapja/) a játék kezdetétől kezdve folyamatosan lesznek közzétéve. A Résztvevőket erről külön nem értesítjük. A beküldött anyagok közzétételéről a rendezveny@ktenet.hu e-mail címen lehet érdeklődni.

 1. Jogok és kötelezettségek

 A résztvevő a fotó feltöltésével vagy a jelkép KTE Irodába történő személyes vagy postai úton történő eljuttatásával átadja a jogot a KTE-nek a fotók Interneten, Facebookon vagy bármely más elektronikus vagy nyomtatott médiában való felhasználásra, de nem mond le arról, hogy a fotókat ő maga is felhasználhassa.

 Az átadott tárgyakat a KTE nem küldi vissza, de a Résztvevő személyesen vagy más úton visszakérheti. A vissza nem kért tárgyakat a KTE későbbi (pl. muzeális) felhasználásra megőrzi.  

 1. Adatkezelés

 Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a játékra történő regisztráció és a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

 A Résztvevők a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy:

 • megadott adataik (név, cím, e-mailcím, telefonszám, életkor, nem, iskolai végzettség) a KTE, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a KTE minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje az oklevelek kinyomatása és a reklamációk kezelése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig;
 • a Résztvevők név, lakcím és telefonszám adatait az oklevelek kézbesítése az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a KTE kezelje, illetve átadja a Magyar Posta Zrt-nek (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.).

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó értékelési jegyzőkönyvet a KTE székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.

 A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Résztvevőt megilleti a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Adatvédelmi törvény) 11-16/A. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

 A KTE a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Résztvevőtől kapott felhatalmazások keretei között. 

 A KTE adatkezelési szabályzata a KTE weboldaláról letölthető.
/A weboldal elérhetősége: http://ktenet.hu/adatkezeles.php/

 1. Felelősségkizárás

A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Értesítési, vagy szállítási késedelemért a KTE nem vállal felelősséget. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a KTE-nek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.

A KTE kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A KTE nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Egyéb

A Résztvevő a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakhelyének helységnevét és a nyeremény átadásról készített fotót a KTE a nyereményjátékot közzétevő weboldalán a sorsolástól számított 6 hónapig nyilvánosságra hozza. A Résztvevő kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.

Jelen szabályzat összesen 3 számozott oldalból áll.

Kelt: Budapest, 2021.április 29.